RADIKAL - det tyske undergrundsmagasin er tilbage

RADIKAL - autonomt undergrundsmagasin
RADIKAL - autonomt undergrundsmagasin

Nu er der kommet en ny udgave af det legendariske tyske autonome undergrundsmagasin RADIKAL.

__________________

Det venstreradikale magasin har hermed rundet de 161 numre og er forlængst blevet symbol på den ukuelige kamp for ytrings- frihed, som den revolutionære venstrefløj - ikke kun i Tyskland - udkæmper mod statsapparaternes kontrol - og censur mani.


RADIKAL blev oprindeligt grundlagt af venstreradikale kredse i det daværende Vestberlin i sommeren 1976. I 1982 blev tidsskriftet forbudt. Statsadvokatens  begrundelse for denne kriminalisering var, at magasinet offentliggjorde aktionserklæringer fra den væbnede undergrund i Europa. 

 

I virkeligheden var statsmagten ude på at lukke et tidsskrift, som spillede en vigtig rolle for den autonome bevægelse, der på dette tidspunkt var hastigt voksende. Der var først og fremmest tale om bz-bevægelsen med over 200 besatte huse alene i Berlin, samt anti-Nato bevægelsen og den feministiske bevægelse.

Ved hjælp af paragraf 129 a, der omhandler "udbredelse af terroristiske organisation- ers virke" blev det yderst populære revolutionære magasin forbudt. De to formelt ansvarlige redaktører blev i april 1984 dømt til 2 ½ års ubetinget fængsel. (1) RADIKAL, hvis kamp for ytringsfrihed ikke bare fik stor opbakning fra venstreradikale kredse, men også fra progressive intellektuelle  og journalister rundt om i Europa, blev på trods af kriminalisering ved med at udkomme - indtil idag 

Plakat-aktion i Berlin
Plakat-aktion i Berlin

Den nye udgave af RADIKAL er på gaden!

Juli 2009 kom så den 161. udgave af RADIKAL. "Det ligger i Radikals ånd, at det ikke lader sig underkue og forbyde", skriver magasinets nye redaktionskollektiv i forordet. Efter to et halvt års pause signaliserer RADIKAl- redaktionen anno 2009, at kampen for ucensurerede debatter og informationer fortsætter.

I løbet af magasinets 30-årige eksistens har der altid været udgivelsespauser og reorganiseringsfaser af kortere eller længere varighed. Og hver gang RADIKAL kom igen, bredte glæden sig blandt den radikale venstrefløjs aktivister: "Endnu engang var det lykkedes at gøre repressionsapparatet til grin". Den helt nye udgave af RADIKAL er ligeledes blevet revet ud af hænderne på distributørene og modtaget med subversiv glæde og engageret kritik.  

Hvad handler det om?

Indholdet  af RADIKAL nr. 161 er blandt andet: * En historisk og politisk gennemgang af Weather Underground i USA * Problemer med militante organiseringer, forskellige praksiserfaringer og principielle overvejelser, * Fremstilling af vægbilleder ved hjælp af skabelonteknik. * En dokumentationsdel for militante aktioner i det første halvår af 2009, * Et interview med aktivister fra Militante Gruppen (mg), hvorfra tre påståede aktivister for øjeblikket er varetægtsfængslet * En erklæring fra mg, som bekendtgør sin opløsning på grund af interne uoverensstemmelser.   

Det nye redaktionskollektiv, som har overtaget de hemmelige strukturer, består ifølge eget udsagn af grupper og enkeltpersoner fra forskellige strømninger blandt den revolutionære venstrefløj. I modsætning til det anonymiserede men legale autonome tidsskrift INTERIM i Berlin, vil RADIKALs redaktionskollektiv formulere egne bidrag og deltage i en kontinuerlig debat om revolutionær politik i dag.
Brudflader og kontinuitet ...

RADIKAL er for mange autonome, venstreradikale aktivister inkarnationen af et ukontrolleret modstandsmedie. Faktum er imidlertidig, at RADIKAL har mistet meget af bladets tidligere rolle og funktion som en central og landsdækkende struktur af venstreradikale, militante kræfter.

Oplaget som på et tidspunkt toppede med 8. - 9.000 solgte eksemplarer, når idag kun en brøkdel af tidligere tiders oplag. Opløsningen af det autonome, bevægelsesorient- erede byguerilla-netværk Revolutionäre Zellen (RZ) og tilbagegangen/forandringen af den autonome bevægelse gjorde det vanskeligt for dette medieprojekt at nydefinere sin placering.

 • " Siden 1984 har produktionen af RADIKAL og siden hen også distributionen været forbudt og forbundet med risiko for retsforfølgelse og straf. Derfor gør vi os umage for at organisere vores aktivitet omkring bladet fordækt. Vores mål var og er at fremstille en modstandspublikation, som er ucensureret og ukontrolleret. Et tidsskrift uden indbyggede reflekser af selvcensur. Hvor man også kan diskutere militante og væbnede strategier. Et tidsskrift som bliver støttet af et bredt udsnit af den revolutionære venstrefløj. Radikal burde på denne måde kunne bidrage til venstreradikale organiseringstrukturer. Selv om det ikke lykkedes at skabe et bredt netværk og skønt de militante venstreradikale projekter, som relaterer sig til hinanden er gået tydeligt tilbage, så fastholder vi, at vores ansats stadig væk er nødvendig. Den revolutionære venstrefløj har brug for klandestine strukturer og muligheder for informationer og debatter, hinsides statslige kontrol- og infiltrationsforsøg." (Citat fra et tidligere RADIKAL-redaktionskollektiv i 1990`erne).

At RADIKAL stadig væk er efterspurgt og politisk relevant på trods af en svækket militant venstrefløj, skyldes det faktum, at andre legale medier som f.eks. internet portalen indymedia og a-infos eller printmedier som Interim, ak, arranca, wildcat, etc. ikke kan offentliggøre hvad som helst uden at få statsadvokaten på nakken. Det har vist sig utallige gange, at visse debatter og tekster har brug for et medium, som formår at undgå de statslige kontrolmekanismer.

De som giver plads til militante, systemantagonistiske overvejelser og praktiske aktionserklæringer bliver hurtigt konfronteret med lovmæssige konsekvenser og klapjagt i de borgerlige medier. Ved hjælp af repressionsparagraffen 129a, de såkaldte "terrorlove" eller andre paragraffer, der er konstrueret for at kriminalisere bl.a. subversiv litteratur.   

... og statslig repression

 •  Et par højdepunkter i politiets klapjagt på RADIKAL 
 • 1984: Berlin, d. 1.marts: To navngivne redaktører af RADIKAL bliver dømt til 2 ½ års ubetinget fængsel for at viderebringe statsfjendtlige tekster.
 • 1986/1987: Landsdækkende ransagningsaktioner mod over hundrede bogforretninger, infocaféer, autonome centre og privatboliger. Der blev indledt en straffesag mod 164 bogforretningsekspedienter og 28 gadesælgere.
 • 1995: 13.juni: Landsdækkende husransagninger i omkring 50 kollektiver og boliger samt 4 anholdelser.
 • 2000: RADIKAL bliver kriminaliseret i internettet og 1000 disketter beslaglagt. (RADIKAL har fortsat en noget improviseret hjemmeside) (2)
 • 2005: Berlin, d. 8.marts:  Politiets efterretningstjeneste (Verfassungsschutz) ransager nogle boliger og arbejdspladser i Berlin og anholder to personer for at være i besiddelse af 500 stk. RADIKAL
 • 2005: Berlin, d. 13.marts: En håndfuld civilpoliti overrasker en større gruppe aktivister, der er ved at sætte RADIKAL plakater op på murene (Se billede) Det kom til håndgemæng og en politimand skyder med skarpt hen over hovedet på aktivisterne.

International solidaritet med RADIKAL

Over hele Vesteuropa blev der taget initiativer til solidaritetsdemonstrationer for RADIKAL, som blev et symbol på den borgerlige stats angreb på venstrefløjens ytrings - og publikationsfrihed. I København tog en gruppe autonome i foråret 1983 initiativ til en solidaritetsdemo med Radikal.

Demoen med nogle hundrede deltagere gik fra Kultorvet til den vesttyske ambassade på Østerbro. Ved afslutningen af demoen fremprovokerede civile politibetjente en kort konfrontation. Den efterfølgende dag var demoen som historie stort slået op af de fleste dagblade.

Som følge af repression og kriminalisering måtte RADIKAL etablere kontaktadresser i udlandet, så redaktionen kunne modtage aktionserklæringer og  tekster samt henvendelser ifm. abonnementer. Kontaktadresserne var skiftevis i Zürich, Amsterdam, Den Haag, Brüxelles og København. I sidstnævnte by anbragte nogle aktivister i 1986 i et bz hus en død postkasse under navnet  "International Grøn Forening / Internationale Grüne Vereinigung".

Derfra fik RADIKAL vidersendt nye abonnementer, erklæringer, etc. Efter en periode skiftede RADIKAL i den sædvanlige rytme denne adresse ud med en tilsvarende et andet sted. Interesserede kan more sig med PET rapportens Monty Python - lignende fortælling herom (3).  

 • "Det har jo aldrig drejet sig om illegalitet for illegalitetens egen skyld, men om at skabe forudsætninger for fri kommunikation og formidling af radikale, politiske positioner".    - et radikal redaktionskollektiv  
København forår 1983: Solidaritetsdemo med omkring 300 deltagere for de kriminaliserede journalister fra RADIKAL. Arrangeret af Vesttysklandskomitéen
København forår 1983: Solidaritetsdemo med omkring 300 deltagere for de kriminaliserede journalister fra RADIKAL. Arrangeret af Vesttysklandskomitéen

Noter

 1) De kendte venstreradikale journalister, forfattere og husbesættere Michael Klöckner og Benny Härlin blev dømt efter §129a. De fungerede som hhv. artikelskribent og ansvarlig ift. presseloven og blev dømt stedfortrædende for de anonyme skribenter på RADIKAL. Da dommen faldt, havde de imidlertid ikke haft noget at gøre med bladet i nogle år. Efter en offentlig protestbølge blev de midlertidigt sat på fri fod, efter at hver havde betalt 30.000 DM i kaution. Den 1. marts 1984 blev der afsagt dom: Begge blev dømt til 2 ½ års ubetinget fængsel. Dommeren Pahlhof dømte uden at have nogle beviser for deres aktuelle ansvar for magasinet. Den efterfølgende maj måned blev de to dømte journalister valgt til EU-parlamentarikere på partiet De Grønnes liste. Dengang havde De Grønne stadig væk overvejende en anti-kapitalistisk orientering. På grund af deres status som EU parlamentarikere opnåede de immumitet og undgik fængslet.

 

 2) RADIKAL - hjemmeside

 

 3) Fra den fornyligt udkomne rapport om PETs gøren og laden:  

 • " .... I Bielefeld i Vesttyskland blev der i sommeren 1986 fundet 1.400 eksemplarer af et forbudt undergrundsblad kaldet Radical, udgivet af RZ. Det fremgik, at de 1.400 eksemplarer var afsendt fra "Internationale grøn forening", der havde til huse Ryesgade 58, det vil sige hos den ifølge PET militante del af BZ-Brigaden. Desuden fremgik det af Radical, at bladet blev distribueret fra Ryesgade 58 i København, og at interesserede kunne sende bestillinger dertil. Senere på sommeren, også i 1986, meddelte den udenlandske myndighed PET, at et nyt nummer af Radical opfordrede sine læsere til at sende penge til ovennævnte forening "Internationale Grüne", Ryesgade 58, "hvorefter midlerne ubeskåret ville gå til støtte for Rote Armee Fraktion i  Vesttyskland."

Kort tid efter iværksatte PET en større efterforskning, som omfattede ikke alene det besatte hus i Ryesgade, men også andre adresser, der af PET kunne sættes i forbindelse til ovenstående. PET's efterforskning var særdeles omfattende, og man kom i første omgang på sporet af, at kredse med tilknytning til BZ-miljøet havde kontakt til vesttyske formodede terrorister.

Ifølge PET havde et brev af 29. august 1986 tilstillet "Internationale Grüne", det vil sige Ryesgade 58, indeholdt en "kommandoerklæring" vedrørende "et attentat, der fandt sted i Vesttyskland den 26. august 1986. Underskrevet af "Revolutionære Zellen" (RZ)". Dette brev fik politiet til at vurdere, at forbindelsen med de vesttyske terrorkredse ikke længere alene handlede om finansiering, men også om et mere "direkte samarbejde".

Desuden vurderede PET, at erklæringen om bombeattentatet antagelig skulle bruges til en terroroversigt, som Radical og et andet undergrundsblad Zusammen Kämpfen sædvanligvis bragte. "Det betyder, at en eller flere personer fra Ryesgade 58 sandsynligvis deltager i disse blades fremstilling. Betydningen heraf ses i lyset af, at RZ/RAF aldrig overlader dette for dem vigtige propagandaarbejde til den løsere sympatisørkreds, men derimod til den egentlige terroristiske inderkreds." ....

(Hele opspindet kan læses her side 436 - ...).

 ______________

Info-materiale

 • 20 Jahre radikal - Geschichte und Perspektiven autonomer Medien, Berlin/ Hamburg/ Münster 1996, Paranioa City Buchhandlung Zürich (kan købes i de fleste info-shops i Europa).
 • RADIKAL 161 - 2009 

 (autonom info-service)