PET kontra AUTONOME - historien om en retssag

Den venstreradikale, rådsocialistiske gruppe 'Autonome Revolutionære'
Den venstreradikale, rådsocialistiske gruppe 'Autonome Revolutionære'

Politikere og dommere dækkede over PETs intense overvågning af nogle venstre-radikale grupper i perioden august 1986 til oktober 1987.

Efter sagens afslutning blev de enige om, ikke at informere gruppernes medlemmer herom. ( En af de sager PET- kommissionens rapport ikke nævnte med ét ord).

Dette er historien om det hemmelige samarbejde mellem PET, konservative toppolitikere (Hagen Hagensen, Ninn Hansen, Stig Møller) og føjelige dommere (byretsdommerne Claus Larsen, Lyngesen, m.fl.). 

 

 

"Denne sag  - der er af betydelig principiel interesse - bør ikke kunne fejes under gulvtæppet. "                        - Advokat Jørgen Jacobsen -

____________

Overvåget af PET

I august 1988 kunne vi i DKPs dagblad Land og Folk læse, at vi i over et år havde været overvåget af PET.

 

Overvågningen blev hver måned stadfæstet på lukkede retsmøder og godkendt af  "vores" beskikkede advokat, som vi aldrig havde hørt fra. Det drejede sig om ingen mindre end den konservative  formand for Folketingets retsudvalg, landsrets-sagfører Hagen Hagensen.

Vi besluttede omgående at lægge sag an mod PET. Med det formål at kaste lys over PETs overvågningspraksis overfor venstrefløjen. I to retsinstanser forsøgte vi sammen med vores advokat, den tidligere modstandsmand Jørgen Jacobsen, at få åbnet en regulær retssag imod Politiets Efterretningstjeneste.

______________

PETs afværgningsmanøvre

Det lykkedes dog for PET-chefen Hanne Bech Hansen, der repræsenterede tjenes-ten ved de forberedende retsmøder i  Københavns Byret og senere i Landsretten, at afværge en retsproces.                                                                                                  Hun mente, at  vores advokats bevisførelse skulle " afskæres, da indgrebet - hvis det overhovedet har fundet sted - kunne løbe endnu" og "Der kan ikke føres nogen sag, hvis der ikke har været noget indgreb".

Hanne Bech Hansen ville altså hverken bekræfte eller afkræfte den afslørede over-vågning. Derfor blev der ingen retssag. "Af hensyn til statens sikkerhed."

Dommerne i begge instanser efterplaprede PETs erklæring og smækkede akterne i. Vi - aktivisterne måtte til gengæld betale sagsomkostninger på omkring 15.000 kr. Så kunne vi lære det, at man ikke ustraffet slæber PET i retten...

           _____________

 • Forhistorien

PET og de konservative hardlinere omkring fhv. justitsminister Erik Ninn Hansen og folketingsmedlemmet Per Stig Møller fremlagde hver især forskellige begrundelser for den langvarige observation af os. De var enige om, at vi var tæt på RAF-strukturene.

Efter afsløringen af PETs overvågning udtalte Ninn Hansen til medierne i Danmark og Sverige, at vi var del af en RAF-kommando, der var indblandet i forberedelse af et attentat i forbindelse med Den Internationale Valutafonds og Verdensbankens topmøde i Berlin. I dagbladet Information (29-08- 1988) citeres han bl.a. for følgende udtalelse: 

Vi ved , at der er et internationalt samarbejde igang. Jeg kan kun oplyse, at Polititiets Efterretningstjeneste følger nogle grupper nøje. Vi er ikke uforberedte.... Det er uhyggeligt, hvis grupperne forbereder terror-handlinger, som kan ramme uskyldige mennesker eller erhverv."  I den forbindelse nævner Ninn Hansen den ene gruppe ved navn: Autonome Revolutionære. (1)  

Den ærkekonservative ideolog Per Stig Møller supplerede med at fremsætte et lovforslag i Folketinget om forbud mod vores tidsskrift AUTONOMI.

 (Forstør ved at klikke på billedet)

... og andre aktiviteter

________________________________________ 

Aktiviteterne der i denne forbindelse blev fremhævet:

 • Solidaritet med det kriminaliserede tyske, autonome tidsskrift Radikal (PET kalder meget sprogbevendt tidsskriftet for "Radical" :-) ).
 • Vores omfattende og ihærdige solidaritetskampagner med de politiske fanger i Vesttyskland og i andre vesteuropæiske lande, hvor fangerne blev begravet levende i isolationceller i diverse højsikkerhedsfængsler.
 • Vores mobilisering til demo - og aktionsuge i Berlin mod Den Internationale Valutafonds og Verdensbankens topmøde i september 1988.
 • De revolutionære fanger

På baggrund af den tyske stats behandling af de politiske fanger fra forskellige militante og udenomsparlamentariske venstrefløjsgrupper - fra RAF til legale socialrevolutionære bz-miljøer - tog 'Autonome Revolutionære' og 'Vesttysklands-komitéen' (2) og sympatisører, initiativ til en omfattende solidaritets - og oplysnings-kampagne for at støtte fangernes kamp for bedre forhold.

Kampagnen var fuldt ud offentlig. Den bestod af demonstrationer, plancheudstillinger, plakatopsætning, organisering af offentlige debatmøder med bl.a. med den kendte hollandske RAF-advokat Pieter Bakker Schut. (3). Nogle af  de mere progressive dagblade (dengang inkl. Ekstra Bladet!) gav os større spalteplads for at skildre den tyske stats systematiske anvendelse af  sensorisk deprivation (4) mod deres politiske venstrefløjsmodstandere.

Dette og etableringen af en kontaktpostkasse for det kriminaliserede autonome magasin RADIKAL og solidaritetsaktiviteter med de to fængslede presseansvarlige RADIKAL - journalister var for PET tilstrækkeligt bevis for,  at aktivisterne måtte " være i inderkredsen af RAF-strukturene". (5)

 _____________________

Afsløringen, sommer 1988

Vi var ikke spor forbavsede, da DKPs avis Land og Folk den 20. august 1988 afslørede PETs langvarige observation mod os. Som de fleste aktive på venstrefløjen kendte vi den ressourcestærke efterretningstjenestes paranoide eskapader. Kasper Nergaard sagen og senere Arne Herløv Petersen - sagen (6) havde printet sig ind i venstrefløjens kollektive hukommelse.

Tankevækkende var snarere det gnidningsløse samarbejde mellem højtstående politikere og PET - på et grundlag, der så åbenlyst underminerede de selvsamme borgerretigheder, som politikerne udadtil betegner som værende demokratiets fundament.

Dagbladet Land og Folk har via et tilfælde, som vi ikke vil afsløre her, haft adgang til at gennemlæse et udskrift af den hemmelige retsbog fra en række lukkede møder om sagen i Københavns Byrets afdeling for grundlovsforhør:  

 •  Land og Folk skriver weekenden den 20./21.august 1988:

" KONSERVATIV TOPPOLITIKER GODKENDER I LUKKEDE RETSMØDER OPHÆVELSEN AF DEN GRUNDLOVSSIKREDE BREVHEMMELIGHED.  

To politiske grupperinger omkring det københavnske BZ-miljø har i over et år fået al post tilbageholdt og åbnet af Politiets Efterretningstjeneste, uden at den advokat som af retten var beskikket til at varetage de pågældendes interesser, én eneste gang har protesteret.

PET-snuseriet er gået ud over Vesttysklandskomiteen og Autonome Revolutionære. Advokaten som på deres vegne - men uden deres vidende - accepterede ophævelsen af den grundlovsikrede brevhemmelighed, var den konservative formand for Folketingets retsudvalg, landsretssagfører Hagen Hagensen.

I løbet af efteråret 1986 fik PET to gange fornyet tilladelsen til at åbne post til og fra Vesttysklandskomiteen, og i februar 1987 gjorde en ny kendelse det muligt for PET også at gennemlæse alle breve til og fra personer omkring Autonome Revolutionære. Frem til oktober 1987 fik PET hver fjerde uge på et kortvarigt retsmøde rutinemæssigt forlænget sine fuldmagter. Den beskikkede advokat Hagen Hagensen protesterede på intet tidspunkt mod den åbenbare resultatløse overvågning af hans klienter, fremgår det af retsbogen."

 •  Dagbladet Politiken skriver den 21.august 1988:

" MISTANKE OM STATSFORBRYDELSE.  

Da aktionen blev indstillet i januar 1987, accepterede Hagen Hagensen, at Vesttysklandskomiteen ikke skulle orienteres om at efterretningstjenesten havde kigget i dens post. En måned senere godtog han, at PET igen fik ret til at åbne gruppens breve.

I samme sag var landsretssagføreren beskikket forsvarer for Autonome Revolutionære, som fik sin post åbnet fra februar 1987 til oktober samme år. "

__________

Statens fjender

 Som begrundelse for den langvarige overvågning angav en af de politifuldmægtige fra PET i hvert retsmøde, at " de pågældende er mistænkt for overtrædelse af straffelovens paragraf 114". Den omhandler "forbrydelser mod statsforfatningen eller de øverste statsmyndigheder" og giver mulighed for op til seks års fængsel for at deltage i eller yde støtte til grupper eller sammenslutninger, der har til hensigt at fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen. Denne paragraf må anses for at have været en forform af de nuværende terror-paragraffer.  

 •   Uddrag af Autonome Revolutionære's stillingtagen, august 1988:

" PET TRÆDER IGEN I SPINATEN.

Denne sag er ikke kun et spørgsmål om, at brevhemmeligheden er blevet krænket. De sidste par år har været præget af en tiltagende repression mod alle som yder militant modstand mod det herskende system. Vi har været vidende til en lang række husransagelser, anholdelser, aflytninger, m.v. som alle kun tjente det formål at stoppe, skræmme og splitte modstandsmiljøet. PETs årelange gennemlæsning af vores post er selvfølgelig kun en lille top af et meget stort isbjerg.

IDAG er repressionsapparatet først og fremmest rettet mod de militante, men i takt med at systemets krise uddybes, fronterne skærpes og kampene tager til i brede og styrke, vil resten af venstrefløjen blive ramt af samme måde. Det er derfor hele venstrefløjens sag aktivt at bekæmpe statens indbyggede kontrol - og repressionspraksis.

Den tiltagende repression mod den aktive venstrefløj er ikke kun et dansk fænomen. Det er udtryk for den generelle udvikling i Vesteuropa: De kapitalistiske blokke USA-Japan-Vesteuropa som udgør imperialismens centre, står idag overfor stadig voksende problemer, som truer deres magtposition. Overproduktion og økologiske katastrofer underminerer det system, magthaverne søger at fastholde via udvidelse af markedsandele, udviklingen af ny industrigrene som for eksempel bio - og genteknologi, og ved øget udbytning og udplyndring af de fattige, ikke-industraliserede lande i Afrika, Latinamerika og Asien.....

De ved meget vel, at fremtidens radikalisering af befolkningen og de deraf resulterende klassekampe og revolter kan true deres system for alvor. De forsøger ihærdigt at standse denne udvikling ved at kriminalisere og isolere de kræfter, som kæmper for en folkelig, militant  anti-kapitalistisk modstand fra neden på tværs af de nationalstatslige rammer..."

 •  Uddrag af  Vesttysklandskomitéens erklæring, august 1988:

" PETs AFSLØRINGER -  AF SIG SELV.

Det er efterhånden kendt i brede aktivistkredse på venstrefløjen - herunder specielt i det autonome og bz-spektrum, at de forskellige politiorganer helt vilkårligt udøver deres reelle magtbeføjelser udenom den fomelt gældende retspraksis. Således gennemføres husransagelser uden dommerkendelser, objektobservationer mod aktivister, telefonaflytninger, kontrol med kommunikationen, vilkårlige politikontrol på åben gade, mv. Alt dette uden nogen som helst juridiske følgevirkninger.

.... Hertil kommer, at vi på trods af en forskellig praksis og orientering ikke drømmer om at hyle med i statsmagtens afgrænsningspropaganda overfor militante venstrefløjsgrupper som ETA, Brigate Rosse, IRA, RAF, Action Directe, Dev Sol, m.fl.

ISTEDET for oplyser vi gennem vores diverse publikationer og offentlige møder om disse gruppers politik og praksis. Især om de politiske fangers situation i Europas højsikkerhedsfængsler. Vi gør det hinsides mediernes løgne og målrettede misinformationer om den væbnede og militante del af venstrefløjen. Således at interesserede folk SELV kan tage stilling til denne strategi.

.....Årsagen til PETs permanente mistænkeliggørelse af venstrefløjsaktivister må dels søges i denne organisations kold-krigs reflekser og dels i det faktum, at deres demokrati-forståelse gang på gang afsløres som en farce. Det må efterhånden være trængt igennem selv den mest parlamentsfikserede del af venstrefløjen, hvor lidt politikorpset og centrale dele af statsapparatet tager højde for de gældende love, hvis/når disse instanser mener, at deres system er truet. I dette tilfælde spiller de en slags rugby med deres egne love - dog uden reglement!

Vi agter nu at føre en retssag  mod  PET og imod  "vores" beskikkede advokat, den konservative toppolitiker Hagen Hagensen."

_________________

Retssagen der aldrig blev til noget

Københavns Byrets dommere fastslog den 31. marts 1989, at der ikke er nogen sag og at de ikke kender til noget indgreb og derudover godtager de Hanne Bech Hansens / PETs udsagn om, at " tjenesten hverken vil be- eller afkræfte overvågningen af de to venstreradikale, autonome  grupper".  

 •  Dagbladet Politiken, den 1.april 1989

" BYRETTEN NÆGTER ADVOKAT ADGANG TIL PET-AKTER.

Politiets Efterretningstjeneste skal ikke udlevere et eneste dokument om tjenestens indgreb i brevhemmeligheden over for Vesttysklandskomiteen og Autonome Revolutionære. Det bestemte Københavns Byret i går.

Gruppernes forsvarsadvokat Jørgen Jacobsen har ikke kunne føre nogen sag, da PET har nægtet såvel at af - som bekræfte det påståede indgreb. Indgrebet startede ifølge en fremkommen domsudskrift fra Københavns Byret (se billede nedenfor) i august 1986. PET har derfor heller ikke villet udlevere sagens akter til Jørgen Jacobsen.

Dommeren Bent Østerberg gav PET ret med henvisning til Retsplejeloven, hvor det hedder, "at politiet kan undlade at oplyse om et indgreb i brevhemmeligheden, hvis det skader efterforskningen". Normalt skal politiet altid meddele det, når et indgreb er ophørt. "

       _______________________________________

Den 4. april 1989: Et udpluk af vores advokat Jørgen Jacobsens kæremål (begrundelse for ankesagen) ift. Byrettens kendelse:  Vedr. Autonome Revolutionære og Vesttysklandskomitéen mod Justitsministeriet.

 " Det antages i kendelsen af Københavns Byret 

 1. at hverken de erstatningssøgende (vi kørte sagen som "erstatningssag" - som eneste juridiske mulighed for at få PET i tale. Bemærkning af artiklens forfattere) eller andre har modtaget underretning om et indgreb i meddelelseshemmelig-heden,
 2. at retten ikke kan tage stilling til anklagemyndighedens standpunkt, der går ud på, at man hverken vil bekræfte eller afkræfte, om der har været foretaget indgreb i meddelelseshemmeligheden overfor de erstatningssøgende,
 3. og at retsplejelovens § 788, stk. 1 og 4, udtømmende regulerer pligten til at give underretning, således at et indgreb er hemmeligt, indtil sådan underretning er givet.

    - Samtlige tre antagelser er forkerte!  

ad 1. Jeg gøre gældende, at Københavns Byret (formentlig byretsdommer Lyngesen) har "modtaget meddelelsen om et indgreb i meddelseshemmeligheden", idet byretsdommeren har afsagt adskillige kendelser herom. Det er således objektivt forkert, når det i byretsdommer Bent Østerbergs skrivelse til mig af den 1.marts 89 hedder: "...De har modtaget genpart af samtlige de akter i sagen, som retten er i besiddelse af ". Københavns Byret (taget som helhed) ER i besiddelse af akter i sagen, som jeg ikke har genpart af. Dette fremgår af en artikel i Dagbladet Land og Folk fra den 21.august 1988, der er skrevet af journalist Søren Rasmussen. Hans oplysninger støtter sig på, at han " har haft lejlighed til at gennemlæse en udskrift af den hemmelige retsbog fra en række møder om sagen i Københavns Byrets Afdeling for Grundlovsforhør m,m, ". .......

 ad 2. Det følger af det anførte, at retten kan og bør tage stilling til anklagemyndighedens standpunkt, der søger at tilsløre det af retten kendte faktum, at der har været foretaget indgreb i meddelelseshemmeligheden overfor de erstatningssøgende.

ad 3. Det er ikke rigtigt, at "et indgreb er hemmeligt, indtil ...underretningen er givet". Når indgrebet er afsluttet, er det retten - og retten alene - der bestemmer, om "underretnning skal undlades eller udsættes i et nærmere fastsat tidsrum", som det hedder i Retsplejeloven § 788, stk.4.

Det fremgår af justitsminister Erik Ninn-Hansens redegørelse til Folketinget den 18.oktober 1988, at Rigspolitichefen i oktober 1988 har oplyst, "at man ikke har nærmere kendskab til de autonome grupper". Der har således ikke været nogen baggrund for Ninn Hansens oplysning den 28.august 1988 om, at PET har "dokumentation for at danske revolutionære grupper med kontakt til BZ-bevægelsen og internationale terroristkredse forbereder aktioner i Vestberlin til september (1988) under Verdensbankens topmøde".

På grundlag af det grundløse indgreb i posthemmeligheden, som man begrundede med en grundløs sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 114 og uden egentlig prøvelse i Byretten af, om de strenge betingelser i Retsplejelovens § 781 og 782 var opfyldt og uden at den beskikkede forsvarer søgte sagen indbragt for Landsretten, fremkom Justitsministeren som omtalt med de voldsomme stærkt ærekrænkende beskyldninger mod de erstatningssøgende.

.............. Hvis erstatningssagen ikke får en tilfredsstillende løsning, har de erstatningssøgende ikke andre udveje end at anlægge injuriesag mod Erik Ninn-Hansen og erstatningssag mod Hagen Hagensen. Denne sag  - der er af betydelig principiel interesse - bør ikke kunne fejes under gulvtæppet. "                                 - Advokat Jørgen Jacobsen -  

 

 • Dagbladet Land og Folk, den 7.april 1989 

" BYRET TILLADER AT PET LÆSER DINE BREVE "

" Borgernes retssikkerhed har de sidste måneder været sat på en hård prøve, med Byrettens vel-signelse. Tvivlsomme ransagninger, arrestationer af medlemmer af lovlige organisationer, fotografering af demonstranter, konfiskering af medlemslister, etc. Eksemplerne er talrige inden for de sidste par måneder. Det nye skud på stammen for politiske prøvesager i Københavns Byret er brud på brevhemmeligheden.

.......... "Med den kendelse er brevhemmeligheden her i landet reelt afskaffet. Sagen har principiel interesse og skal ikke bare fejes ind under gulvtæppet med en "goddag mand økseskaft" - argumentation og jeg har derfor kæret den til Østre Landsret",   siger Jørgen Jacobsen til Ritzau. " 

 • Dagbladet Politikens leder, den 9.april 1989

" RETSSIKKERHED.STØRRE OMHU KRÆVES I ØMME SAGER.

 ... I sagen indgår vidneudsagn fra journalister, der hævder at have set udskriften af kendelsen om tilladelse til at bryde brevhemmeligheden. Der indgår udsagn fra daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen om, at politiet kendte til forbindelse mellem organisationerne og vesttyske terrororganisationer, men ministeren har også sagt det modsatte.

Der er rejst så meget tvivl i sagen, at det virker utrygt, at den afvises så blankt, som det er sket. For det kan ikke være rigtigt, at efterretningstjenester i måneds - ja i årevis kan gennemføre overgreb mod frihedsrettighederne, hvis det ikke lykkes at påvise ulovligheder. Det må stadig være et grundlæggende princip, at man skal betragtes som uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og kravet til bevisernes vægt kan ikke være afhængig af, hvilken forbrydelse mistanken gælder."

______

EPILOG

 •  Dagbladet Land og Folk, den 24.-25.juni 1989

" ØSTRE LANDSRET BESLUTTER, AT PETs OVERVÅGNING AF VENSTRERADIKALE ALDRIG HAR FUNDET STED.

Politiets Efterretningstjenest har aldrig med Byrettens tilladelse tilbageholdt og åbnet post til de to venstreradikale grupper Vesttysklandskomiteen og Autonome Revolutionære, og derfor kan de heller ikke kræve adgang til sagens akter.

Det fastslår Østre Landsret i en kendelse, som stadfæster en tilsvarende afgørelse I Københavns Byret for tre måneder siden.

... Kendelsen fra Byret og Landsret drejer sig om, hvorvidt Jørgen Jacobsen kan få udleveret sagens akter. Eftersom der ikke er nogen sag, er det heller ingen akter at udlevere, hævder domstolene. De har også nægtet Jørgen Jacobsen, at indkalde tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen, landsretssagfører Hagen Hagensen og PET-chefen Hanne Bech Hansen som vidner."

 •  Venstresocialisternes avis Solidaritet,  januar 1990:

" PET KLARER FRISAG.

"Autonome Revolutionære og Vesttysklandskomitéen, som i en længere periode fik åbnet sin post af PET, blev idømt sagsomkostninger på 15.000 kr. efter at have krævet 100.000 kr.i erstatning. Dommen blev afsagt den 19. december 1989, men forud var gået et år med forberedende retsmøder. Forsvarets advokat, Jørgen Jacobsen, havde da forgæves krævet udlevering af de dokumenter, hvori der gives tilladelse til åbning af posten.

..... Forsvarsadvokaten understregede, at åbningen af posten var og er en ubestridelig kendsgerning. Det fremgår bl.a. af Ninn Hansens udtalelser til dagspressen og af fotografier fra Land og Folk. Men såvel PET som Byretten benægter dokumenternes eksistens.

Selv erklærede Autonome Revolutionære, at retssagen var en parodi:

"PET åbner og kontrollerer posten til os, uden at have givet meddelelse herom og uden at der rejses sigtelser mod nogen af os..... Hvad denne sag har bevist indtil nu er, at PET ikke tager noget småligt hensyn til de grundlovssikrede frihedsrettigheder - i dette tilfælde altså retten til meddelelseshemmelighed....Vores opfordring til hele venstrefløjen: Sæt spotlight på PETs fordækte aktiviteter, lad dem aldrig få fred, stop politiets og statsapparatets overgreb mod venstrefløjen."

_______________________________________

Vores intentioner var, at vi uden illusioner om sagens udfald ville bringe den for Den  Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men pga. mangel på de nødvendige finansmidler til dette opgav vi sagen.

Vores formål - at synliggøre PETs praktikker i offentligheden - havde vi sådan set opnået via vores forsøg på at slæbe Knold &Tot i retten. At det sidste ikke lykkedes var (næsten) til at forudse. :-) La lotta continua! Kampen fortsætter!

Autonome Revolutionære og Vesttysklandskomiteen

___________

(Skrevet af folk fra autonom infoservice, 2009 ).  

Her er enkelte af de "ikke-eksisterende" aktstykker fra PETs "ikke-eksisterende" overvågning af Vesttysklandskomiteen og Autonome Revolutionære (Land og Folk, d. 24 - 25. juni 1989) :

Vesttysklandskomitéens demo i København på vej til den vesttyske ambassade i solidaritet med to kriminaliserede aktivister fra under-grundsbladet ”Radikal” :

       NOTER

 • 1) Det svenske TV (Tekst-TV nyheder, den 28.august 1988) citerer Erik Ninn Hansen for en udtalelse om, at den danske terrorgruppe skal være indblandet i planerne om et attentat i Vestberlin mod et kommende møde i Verdensbanken og at dette attentat skulle udføres sammen med Rote Armé Fraktion og den franske Action Directe. Teksten afslutter med: "Enligt Ninn-Hansen kallar sig den danska gruppen " Autonoma Revolutionära". Gruppen håller till på Vesterbro i Köpenhamn og ger bl.a. ut en tidning."
 • 2) Vesttysklandskomitéen og Autonome Revolutionære var to venstre- radikale, autonome grupper som i 1980erne bla. var aktive omkring spredning af alternative informationer via publikationer, solidaritetsarbejde, offentlige debatmøder, fælles aktiviteter med bz-bevægelsen, etc. Oprettede i 1990 Infocafé / bogbutik Zapata i Blågårdsgade 12 på Nørrebro i  København. Gruppernes historie kan læses her: Den autonome bevægelse i Vesteuropa  . Se også billeder fra nogle aktivitetere: "Om os" 
 •  3) Vi iværksatte bla. en underskriftskampagne til støtte for sultestrejkende RAF-fangers krav om ophævelse af den årelange isolation og daglige chikaner i fængslet. Kampagnen fik også tilslutning fra offentligt kendte personligheder som f.eks. skuespillerne Ove Sprogø og Karen Lise Mynster, filmproducent Jens Arnoldus, fhv. EU-parlamentariker Else Hammerich, multikunstnerne Dea Trier Mørch, Leif Sylvester og Troels Trier, venstrefløjspolitikere som Villo Sigurdson, Jørgen Tved, Lars Hutters, Keld Albrechtsen, Michael Voss, advokaterne Niels Forsby og Thorkild Høyer, m.fl. 
 •  4) Sensorisk Deprivation er en isolationsmetode, der fratager den indsatte enhver optisk og akustisk fornemmelse: Hvide vægge, neonlys døgnet rundt, ingen lyde ude fra, ingen vinduer, ingen kontakt til medfangerne, kameraovervågning, ... (Amnesty International   definerer dette som "hvid tortur"). Ex-RAF fange Rolf Clemens Wagner fortæller i et interview om denne særlige form for  isolation:  "... 23 timer i døgnet alene i cellen, manglende søvn i ugevis pga. konstant neonlys, gårdtur alene, totalt forbud mod kontakt med andre fanger, besøg med glasvæg mellem din  gæst og dig - også når det var din advokat, streng censur. Efter domsafsigelsen var en del af os isoleret i smågrupper i fængslernes højsikkerhedsafdelinger. Men de fleste forblev i enkeltisolation indtil efter sultestrejken i 1989. I årevis, næsten i årtier totalt afskåret fra enhver direkte kontakt..." 
 • 5) Se artiklen om det autonome tidsskrift Radikal
 • 6) * Aktivisten Kasper Nergaard`s  sag kan læses på leksikon org.  
 • * Forfatteren Arne Herløv Petersen. På baggrund af PETs aflytninger blev der i  1981 rejst tiltale mod ham for "spionage til fordel for Sovjetunionen". Anklagen måtte dog droppes i 1982 af mangel på beviser.

_______

     LINKS