FRONTEX opruster 

Frontex – også kaldet ”Europæisk agentur for operativt samarbejde ved de ydre grænser” får stadigt større betydning for effektivi-seringen af fæstning Europa.

I 2005 rådede Frontex over et budget på 6,3 millioner euro – i 2013 var budgettet vokset til næsten 94 millioner euro. Frontex’ data registrering af  migrationsbevægelser ved EUs grænser vokser uophørligt.

        EUs Schengen-område (blå)                             Grænseovervågning i Grækenland


107.000 mennesker blev officielt afvist ved EUs grænser i 2013

EU-bureaukratiet oprettede FRONTEX i 2005. Med det formål at agenturet på sigt skulle bidrage til at standse ”illegale” indvandrere, før de når EU-landenes grænser eller senest ved selve grænsen. FRONTEX-agenturet har sin hovedcentral i Polens hovedstad Warszawa.

I 2013 rejste 125 millioner mennesker med tilladelse ind i EUs Schengen-område (1). 107.000 mennesker blev ved deres ”ikke-tilladte” indrejseforsøg anholdt/afvist. De uofficielle tal af ”ulovligt” indrejste er ukendt.

___________________

FRONTEX opgave er at indsamle materiale på EU-plan og koordinere personale til konkrete operationer.

Disse grænsestrissere indtager ifølge EUs bestemmelser en rolle som ”gæster” i det respektive EU-land, der ansøger om FRONTEX’s assistance. FRONTEX-agenturet figurerer derfor ikke som decideret grænsepoliti, skønt Warszawa og Bruxelles flere gange har luftet planer herom. 

I organisationens første år blev der eksperimenteret med for-skellige former for indsats. Siden 2011 har FRONTEX udelukkende arbejdet med såkaldte EUropæiske grænseværnsenheder (EGBT). Via en databank ved navn OPERA opdaterer EU-medlemslandene antallet af personale, som de fritstiller til konkrete indsatser i FRONTEX-regi.

__________________

Der eksisterer 13 forskellige ”profilgrupper” til forskellige operative indsatser. For eksempel identificering af forfalskede dokumenter eller stjålne køretøjer , over-vågning af havet, etc.

I OPERA-databanken figurerer også alt det materiel, som EU-medlemslandene stiller til rådighed for FRONTEX. Dette materiel bliver registreret under ”Tech-nical Equipment Pool” (TEP) og fordelt blandt de forskellige FRONTEX-missioner.

I den første halvdel af 2014 blev der på EU-plan blandt andet stillet flg. til rådig-hed for Frontex: 26 specialbåde til operati-oner på åbent hav, 259 kystpatruljebåde, 43 fly, 53 helikoptere og 93 landrovere.


FRONTEX får flere beføjelser

I følge det franske dagblad ’Le Monde Diplomatique’ anvender FRONTEX kun en brøkdel af de omkring 400.000 grænsevogtere i EU. Skønt andelen vokser, er EU-landene ikke automatisk forpligtet til at stille personale og materiel til rådighed for FRONTEX. Agenturet selv stræber iflg. eget udsagn efter at opbygge et selvstændigt materiel depot, da det som  agenturets direktør Ilkka Laitinen udtaler: ”Ikke vil være alt for afhængigt af de enkelte EU-lande”.

Da diktaturerne blev væltet i Tunesien og Libyen i 2011, steg antallet af mennesker, der krydsede grænserne til Malta og Italien voldsomt. I juni samme år mødtes derfor EUs statsoverhoveder for at skabe et nyt lovgrundlag for FRONTEX, idet organsationen fik udvidede rammer.

Fra dette tidspunkt fik FRONTEX mulig-hed for selv at anskaffe sig udstyr og beholde det anviste personale i en minimumsperiode på et år. Først i 2014 er FRONTEX-agenturet for alvor startet på at gøre brug af de udvidede beføjelser:

Fra maj til juli 2014 indsatte FRONTEX for første gang droner af typen ”Diamond DA-42” (se billede tv.) ved den græsk-bulgarske grænse. Dronerne er fremstillet af det østrigske firma ”Diamond Aircraft”.

Dette anses for at være et testforløb. I løbet af efteråret vil man på chefetagerne i FRONTEX afgøre, om dronerne skal bruges i den frem-tidige grænseover-vågning. Hvilket andet nyt teknisk udstyr FRONTEX vil tage i brug er indtil videre ikke kommet frem i offentligheden.

"Vi vil fordele flygtningene mere retfærdigt. Vær venlig at svømme videre til Frankrig og gruppen bagved til England."
"Vi vil fordele flygtningene mere retfærdigt. Vær venlig at svømme videre til Frankrig og gruppen bagved til England."

EUROSUR

"Frontex slår immigranter ihjel"
"Frontex slår immigranter ihjel"

I slutningen af 2013 startede det euro-pæiske grænseovervågningssystem ”Eurosur” sine overvågningsopgaver ved EUs ydre grænser.

Med ”Eurosur” får politi, kystpatruljer og grænseværns enheder direkte informati-oner om for eksempel flygtningebådes konkrete positioner, antal af passagerer, etc.

Dette sker ved hjælp af satteliter og droner. Indtil 2020 får ”Eurosur” stillet 244 millioner euro til rådighed fra EUs budget.

Indenfor rammerne af ”Eurosur” vil hvert medlemsland konstruere sit eget positions-billede, der videregives direkte til FRONTEX. Agenturet fremstiller derpå to positions-billeder: Et situationsbillede for hele EU og et for de respektive naboregioner i EU.

_____________________

På denne måde vil FRONTEX sammenkøre 3 forskellige ”lag”:

- ”Begivenhedslaget" består bl.a. af arkiver over personer med ”indrejseforbud”, ”illegale” indvandrere, kontrollerede både, stjålne biler, toldforseelser, etc.

- Det ”operative lag” koordinerer selve grænse værnsfunktionerne: Hvilke politienheder og personale er på patrulje hvor, hvilket materiel er i brug og hvor findes der overvågningsproblemer ?

- ”Analyselaget”, indeholder bla. informationer fra efterretningstjenester og politiinstanser om invandrer netværk, ”illegale” migationsruter og koordinerer iøvrigt oplysninger om den politiske udvikling i fattige lande med  mange potentielle migranter.  

(al./ autonom infoservice)

_______

___

Note

1) Schengen-aftalen er et samarbejde mellem en række europæiske lande. Aftalen har til formål at skabe et fælles område uden indre grænser. Udgangs-punktet for Schengen-samarbejdet er ophævelse af personkontrollen ved de fælles grænser inden for Schengen -området, suppleret med fælles regler for passage gennem Schengen-områdets ydre grænser og ens visumregler for tredjelandsborgere.

Schengen-reglerne blev en del af EU-samarbejdet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 1999. Siden den 25. marts 2001 har Danmark sammen med de øvrige nordiske lande deltaget fuldt ud i Schengen-samarbejdet, hvilket bl.a. indebærer en ophævelse af personkontrollen ved grænserne mellem de enkelte Schengen-lande.                                                              

Kilder

  • * Særudgave af  “Le Monde diplomatique“ – tyske udgave, 2014: “Die Überwache. Prism, Google, Whistleblower”. 112 sider, 8,50 euro.

Relateret


                  _____________________________________________

Frontex Die Ignoranz der EU ist grenzenlos / EUs ignorance er grænseløs: 

TV-kanalen arte: Migration. Die Politik der EU / EUs migrationspolitik: 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0