Splittelse i den anarko-syndikalistiske Internationale (IWA)

I december 2016 blev tre anarko-syndikalistiske fagforeninger ekskluderet fra ”International Workers' Association” (IWA).

Det drejer sig om: Spaniens Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Italiens Unione Sindacale Italiana (USI) og Tysklands Freie Arbeiter und Arbeiterinnen Union’  (FAU). Dermed har IWA sagt farvel til mindst 90 procent af deres organiserede medlemmer.

 • Læs de tyske anarkosyndikalisters forklaring af konflikten
 • Kort intro om anarkosyndikalisternes Internationale
 • Kort intro om ”Internationale Arbeiter Assoziation – IAA” (på engelsk: ”International Workers' Association”)

IAA blev dannet december 1922 i Berlin af arbejderdelegerede fra ti lande. Navnet Internationale Arbeiter-Assoziation blev valgt for at referere til 1. Internationales kamptradition (1864-1876). Formålet med dannelsen af et internationalt agerende anarkistisk fagforbund var at organisere sig uafhængigt af de marxistisk dominerede fagbevægelser, der som regel gjorde sig afhængige af de respektive partipolitiske direktiver. I IAAs første år forenede organisationen ca. 1,4 millioner mennesker.

Den stærkeste anarkosyndikalistiske organisation fra denne periode var den spanske Confederación Nacional del Trabajo (CNT), som i slutningen af 1930erne havde langt over 1 million medlemmer, før det lykkedes den spanske fascisme at knuse CNT og tvinge resterne af organisationen i illegalitet.

Også i Tyskland har anarkosyndikalismen spillet en vigtig rolle. Frem for alt i de heftige strejker og kampe, som fandt sted i en kort periode efter Novemberrevolutionen i 1918. Det anarko- syndikalistiske FAUD organiserede i årene 1920 til 1923 et sted mellem 150.000 og 200.000 mennesker. Men de mistede hurtigt deres med- lemstilgang og efter naziregimets sejr blev de sidste aktionsduelige undergrundsceller knust i perioden frem til 1936/37.

Fællesnævner for anarkosyndikalisterne er at propagandere kampen for en føderal og basisdemokratisk selv forvaltningsstruktur i produktionen og decentral organiseret cirkulation af forbrugsgoder i det klasseløse samfund.

”The broad anarchist tradition”

Anarkosyndikalisterne nægter ethvert samarbejde med statslige institutioner og tilstræber at organisere lokale lønarbejds-kampe. De engagerer sig for regional føderalisme og global solidaritet.

De historiske syndikalistiske fagforeninger, der var tæt forbundet med ”the broad anarchist tradition”, fungerede samtidig som sociale bevægelser, der ikke reducerede arbejderklassens frigørelsesstrategi til lønkamp alene. De var derimod del af større folkebevægelser og fremmede revolutionær modkultur og omfattende mod- information. Blandt andet i form af plakatproduktion og dagblade såvel som ugeblade med masseoplag.             

 

  ________________________________

Udpluk af en erklæring fra det Internationale Sekretariat for de tyske anarkosyndikalister i Freie Arbeiter Union, d. 2. januar 2017

 

I december 2016 har den Internationale Arbeiter-Assoziation (IAA) – engang den revolutionære syndikalismes og anarkosyndikalismes Internationale – ekskluderet sine sektioner i Spanien (CNT), Italien (USI) og Tyskland (FAU). Dermed har IAA mistet mindst 90 procent af sine medlemmer.

Beslutningen, der blev taget på IAA-kongressen i Warszawa, kom ikke overraskende. Det er, når alt kommer til alt, udtryk for mindst 20 års dvale i IAA. Organisationen har fjernet sig stadig længere væk fra sine rødder og det grundlag, den blev dannet på i december 1922.

Selvom vi med tilbageblik på vores fælles historie med IAA er kede af denne fore-løbige afslutning, så håber vi samtidig på, at der vil åbne sig muligheder for et nyt mere åbent projekt.

Et projekt som vil kunne forbinde eller sågar forene revolutionære syndikalister, anarkosyndikalister og unionister (som f.eks. ”Industrial Workers of the World” - IWW, kommentar af autonom infoservice), på globalt plan i et nyt projekt og dermed overvinde de eksisterende splittelser. I denne ramme kunne det måske lade sig gøre at overvinde splittelsen og atter finde sammen.”

(...)  

Mange af IAAs sektioner var allerede i de forudgående år blevet smadret med fascismens magtovertagelse i forskellige europæiske og latinamerikanske lande. Derudover kom sektionerne under hårdt pres af den verdensomspændende dominans, som leninismen og senere stalinismen gennemtrumfede indenfor fag- bevægelsen.

Den 2. Verdenskrig førte til den faktiske tilintetgørelse af samtlige sektioner i den anarkosyndikalistiske Internationale med undtagelse af Sveriges Arbetares Centralorganisation - SAC.

Men også SAC var fra begyndelsen af 1940´erne under stærkt pres. Dog på en anden måde end i for eksempel Tyskland, Italien og Spanien, hvor fascismen brutalt undertrykte enhver form for opposition. SAC kommer under pres, da den svenske regering besluttede at overlevere forvaltningen og udbetalingen af pensioner og arbejdsløshedsunderstøttelse til fagforeningerne.

Målet var at tvinge arbejderne til at melde sig ind i de tandløse socialdemokratiske fagfor- eninger. På denne måde forsøgte man at svække SAC og gøre organisationen betydningsløs.

Af frygt for sådan en udvikling gennemførte SAC i 1942 en drejning væk fra traditionelle anarkosyndikalistiske principper, idet bevægelsen besluttede at deltage i administrationen af statslige sociale midler og opbyggede det dertil nødvendige funktionærapparat. Først i 2009 besluttede en kongres i SAC at radikalisere sin faglige strategi ved at vende tilbage til det oprindelige politiske grundlag. (1) 

 • SAC forlod i 1957 det anarkosyndikalistiske Internationale 

I 1952 gennemførte IAA sin 7. kongres. Det var den første i 13 år og den første efter afslutningen på 2. verdenskrig. På kongressen blev SAC udsat for heftig kritik. Den gik ud på, at det ikke var i den revolutionære syndikalismes ånd at gøre fagforeningen til den forlængede arm for en statslig strategi, der neutraliserede arbejderne og anbragte organisationen i et afhængighedsforhold til staten. Efter kongressen indstillede SAC sit medlemsbidrag til IAA og i 1957 forlod SAC det anarkosyndikalistiske Internationale. 

 • En rejse gennem en uendelig ørken

Dermed mistede IAA den sidste sektion, der reelt fungerede som en fagforening. IAA transformeredes i den følgende tid til en føderation af rene propaganda-grupper, som ikke længere havde nogen mærkbar indflydelse i klassekampene. Koldkrigsperioden der fulgte efter var for den anarkosyndikalistiske bevægelse nærmest ’som en rejse gennem en uendelig ørken’.

Samtidig blev bevægelsen alvorligt rystet af en række heftige konflikter indenfor den spanske sektion, CNT. Medlemmerne af CNT, der var den største sektion af Internationalen, befandt sig enten i eksil eller levede under konstant fare for at blive jaget, fængslet eller dræbt af de spanske myndigheder.

 • 1968-bevægelsen og vilde strejker

I 1970’erne opstod der igen et fnug af håb. 1968-bevægelsen, de vilde strejker og krisen i 1973 samt CNTs genopståen fra slutningen af 1970’erne banede vejen for dannelsen af en række anarkosyndikalistiske organisationer. Deriblandt Freie Arbeiter Union – FAU i Tyskland, Directe Action Movement i UK (idag Solidarity Federation). I 1978 afholdt den genfødte Unione Sindacale Italiana – USI , Italiens historiske sektion af IAA, sin første kongres og i slutningen af 1980’erne gjorde CNT-France sig offentligt bemærket med sine første faglige aktioner. Også i andre lande sluttede mindre grupper af faglige aktivister sig til IAA.

På Internationalens 16. kongres i 1979 blev der således for første gang optaget en række nye medlemsorganisationer. Mange af dem var stadig ret små, men ikke desto mindre meget motiveret for at blande sig i klassekampene i deres respektive regioner. Det første tilbageslag kom ret hurtigt. Det kom på ny fra Spanien, hvor CNT efter diktatoren Francos død i 1975 var opstået som Fugl Føniks fra asken.

 • Splittelsen af den spanske ’Confederación Nacional del Trabajo’ (CNT)
CNT - Barcelona
CNT - Barcelona

Indenfor få måneder blev hundredetusinder af arbejdere medlem af CNT og man fejrede det nye fremskridt i klassebevidstheden med et kæmpestort offentligt møde på Montjuich-bjerget i Barcelona i juli 1977. Her deltog næsten 100.000 mennesker.

I dele af den spanske regering begyndte man at anse CNT som den største trussel for den fortsatte kapitalistiske udvikling i landet.

”Moncloa-pagten”

Således gjorde den nye spanske regering, ”den demokratiske overgangsregering”, alt for at forhindre at anarkosyndikalisterne genvandt deres tidligere betydning.

Et af regeringsinitiativerne gik således ud på at indgå den såkaldte ”Moncloa-pagt” med fagforeningerne: På den ene side fastskrev pagten en juridisk afsikret indflydelse for tillidsrepræsentanterne samt udsigt til statslige subventioner. På den anden side måtte de deltagende fagforeninger acceptere graverende indskrænkninger, først og fremmest i forhold til strejkeretten.

Indenfor CNT udspandt der sig en bitter strid, om hvorvidtman skulle deltage i ”Moncloa-pagten” eller ej.

 • Den ene fløj mente, at det netop påbegyndte legale arbejde i virksomhederne ville blive svækket, hvis man someneste fagforening fortsatte sit virke ud fra en situation, der svarede til en illegal status.
 • Den anden fløj advarede, med blik på de svenske erfaringer, indtrængende imod en deltagelse i pagten, fordi det i sidste konsekvens ville betyde en ende på  fagforeningens revolutionære karakter og en disciplinering af organisationen i arbejdsgivernes interesse.
CNT-demonstration i Bilbao
CNT-demonstration i Bilbao

Denne konflikt førte sammen med en række andre faktorer til en hurtig nedgang i antallet af medlemmer:

 • Mange arbejdere blev skuffede over den ”demokratiske overgang” og som følge heraf skete der en afpolitisering.
 • CNT formåede ikke at involvere den ekseptionelt store og pludselige medlemstilgang aktiv i bevægelsens arbejde.
 • Målrettede operationer fra statens efterretningstjeneste bidrog til at ødelægge CNTs omdømme i offentligheden. 

På CNTs 5. kongres i 1979 , den første efter Franco-diktaturet, repræsenterede de delegerede over 30.000 medlemmer. To år før havde CNT næsten 200.000 med- lemmer (Andre kilder præciserer medlemsantallet på dette tidspunkt til 116.900 medlemmer, kommentar af autonom infoservice).  

På kongressen besluttede et tydeligt flertal af de enkelte virksomhedsgrupper, at de ikke ville tilslutte sig ”Moncloa-pagten” og at de ikke ville deltage i valg af tillidsrepræsentanter.

I perioden efter kongressen forlod en del af virksomhedsgrupperne fra mindretals- positionen CNT. De dannede i 1979 deres egen organisation, der siden 1989 har heddet Confederación General del Trabajo - CGT  .

( CGT oplyser at de har omkring 80.000 medlemmer og repræsenterer flere end to millioner arbejdere. CGT er ligesom det svenske SAC i dag medlem af ”International Libertarian Solidarity” (2) og af ”Europäischen Föderation des alternativen Syndikalis-mus”. Kommentar af autonom infoservice). 

Konflikten i Spanien blev ikke uden negative følgevirkninger for IAA.

Karakteristisk for denne konflikt var, at der på internationalt plan ikke blev diskuteret om den heftige strid i  Spanien, som til dels blev ud- kæmpet ved de borgelige domstole, skønt det drejede sig om det grundlæggende problem:

Hvordan kan en revolutionær syndikalistisk eller anarkosyndikalistisk strategi på virksomhedsplan udfolde sig med succes og undsige sig disciplin-eringsforsøg via den statsligt sanktionerede tillidsrepræsentant model - og samtidig undgå betydningsløshedens blindgyde i sit faglige virke?

Da dette strategiske spørgsmål indenfor IAA i de tidlige 1980´ere ikke åbent blev diskuteret, erfarede flere af de nye sektioner en gentagelse under lignende om- stændigheder som det der skete i Sverige og Spanien.

(...)

Tragediens slutning I årene efter IAA-kongressen i Manchester (2006) har situationen i Internationalen stort set stabiliseret sig.

Den franske sektion har stoppet kritikken af FAU for dens vedvarende kontakt til CNT-F. (De interne konflikter indenfor de franske anarkosyndikalister resulterede i en eksklusion af en fløj, ”CNT-Vignoles” det senere CNT-F, på IAAs 20. kongres i Madrid i 1996. Kommentar af autonom infoservice).

Også kritikken af FAU for at holde kontakt med SAC er blevet mere dæmpet. I Spanien er vinden begyndt at vende og den del af CNT, som prioriterede faglige aktioner istedet for endeløse ideologiske debatter, begyndte at få overtag over dogmatikernes indflydelse i organisationen.

Den spanske CNT og italienske USI havde forsøgt at reducere den dominerende indflydelse, som de meget små sektioner havde indenfor IAA. De foreslog således, at antallet af delegerede skulle svare proportionalt til sektionernes respektive medlems- antal og at der fremover skulle indføres en mindstestørrelse for sektionerne. Begge forslag blev som forventet forkastet.

(...) 

"Det Polske Arbejder Initiativ" – IP
"Det Polske Arbejder Initiativ" – IP

I 2013 blev et medlem af den polske anarkosyndikalistiske sektion Związek Syndykalistów Polski - ZSP  valgt til sekretær af IAA . På dette tidspunkt havde FAU i et internt dokument formaliseret kontakten med SAC, CNT-F og Det Polske Arbejder Initiativ – IP (3).

Dette fik prompte den konsekvens, at det nye IAA-sekretariat erklærede FAU for ”suspenderet”.

( En suspendering der blev stadfæstet på en efterfølgende kongres i 2014 i byen Porto i Portugal og var begrundet med, at FAU havde et samarbejde med organisationer, der lå i konkurrence med IAAs  respektive sektioner. Denne suspendering der oprindeligt blev formuleret som ”advarsel” til FAU allerede i 2004, resulterede i en massiv protest fra CNTs og USIs side. Kommentar af autonom infoservice).

Demoblok af anarkosyndikalisternes fagforening 'Unione Sindacale Italiana' (USI) - 2014
Demoblok af anarkosyndikalisternes fagforening 'Unione Sindacale Italiana' (USI) - 2014
 • Internationalens kongres i Warszawa, december 2016

Suspenderingen betød, at FAU var udelukket fra alt kommunikation indenfor Internationalen og havde mistet sin stemmeret. Selvom FAU indtil kongressen i starten af december 2016 i Warszawa forblev medlem af IAA. ( Her blev FAU samt den spanske CNT og den italienske USI så ekskluderet).

På denne måde har Internationalens sekretariat udøvet en eksekutiv magt, som det aldrig ville have haft, hvis IAA ikke allerede i 2004 havde kastet sine føderale principper over bord.

At ”flertallet” af IAA-sektionerne (der næppe repræsenterer mere end 10 procent af det samlede medlemstal) stadfæstedede FAU suspenderingen på kongressen i Porto i 2014 fik 'dråben til at løbe over' også for CNT og USI. 

FAU - demoblok i Berlin
FAU - demoblok i Berlin

På kongressen i 2015 forsøgte CNT forgæves at overvinde de verserende interne konflikter og inviterede samtlige IAA-sektioner for at finde frem til et nyt grundlag for et internationalt projekt baseret på anvendelsen af IAAs principper.

Naturligvis var solidariteten med FAU ikke den eneste grund til, at CNT brød med IAA. Såvel USI som CNT og FAU måtte til sidst konstatere, at IAA i sin nuværende form kun drejer sig om sig selv og ikke længere har intentioner om at agere som motor for basisorienterede klassekampe på den revolutionære syndikalismes principper. Disse erkendelser er bitre, men i de vanskelige tider vi lever i og som ligger foran os, bliver det meningsløst ud fra ren nostalgi at forsøge at opretholdte et ”håbløst projekt” (” ... ein totes Pferd zu reiten”). 

(..)

Et nyt internationalt projekt

... De tidligere IAA sektioner CNT, USI og FAU har besluttet at tage initiativ til et nyt internationalt projekt. Den første konference med fagforeninger og fagligt orienterede grupper fra 11 regioner og to kontinenter har fundet sted i november 2016 i Barakaldo i den nordlige del af den iberiske halvø.

Vi ønsker os, at dette bliver en ny start for en lille men kampduelig del af den internationale arbejderbevægelse, som i dag mere end nogensinde står fast ved, at arbejderklasse og den udbyttende klasse intet har til fælles – og at troen på statens institutioner og på politiske partier ikke er en del af løsningen men del af problemet.

    - Internationalt sekretariat i Freie Arbeiter Union (FAU) , d. 11. januar 2017  

________________________________________

(Teksten er et uddrag af erklæringen på tysk, oversat af al.og ikh/ autonom infoservice: ”FAU und IAA – Blick zurück nach vorn” og kan læses som helhed på tysk på FAUs hjemmeside her 

Noter

1) SAC er en syndikalistisk fagforening med anarkosyndikalistiske rødder. Den blev grundlagt i 1910. Det var kun det svenske SAC , der formåede efter 2. verdenskrig at bevare sin organisations-struktur intakt. Men pga. den reform-orienterede samarbejdskurs måtte SAC opgive mange af sine principper og tilmed sit medlemsskab af IAA. SACs kongres i 2002 blev endnu et historisk vendepunkt for organisationen. Mange medlemmer havde i længere tid været utilfredse med, at SAC forsømte arbejdskampene i landet, og derfor blev der på kongressen vedtaget en række beslutninger, der skulle bane vejen for, at SAC kunne vende tilbage til sine anarkosyndikalistiske rødder:

Skolingsprogrammet om organisering på arbejdspladserne blev udvidet radikalt, det bureukratiske organisationsapparat afskaffet og man bekendte sig officielt til klassekampen. Disse forandringer kom ikke i stand uden problemer, men de førte til en grundlæggende fornyelse af SAC og medlemstallet er atter steget til nu knap 8.000. På SACs 29. kongres, d. 24. oktober 2009 blev der vedtaget et nyt fagligt grundlag 

2) De største internationale anarkosyndikalistiske og libertære socialistiske føderationer / netværk : IAA / engelsk: International Workers Association (dannet i 1922) * International of Anarchist Federations (dannet i 1968) * ”International Libertarian Solidarity” (dannet 2001) Anarkismo.net (dannet i 2005)

 

3) Se interviewet med IP på det tyske Syndikalismus.net: ”Der Kampf lohnt sich“ – Interview mit Jarek Urbański, Mitglied der Inicjatywa Pracownicza (IP) in Polen

   ____

Links

 

                      _______________________________________

Fra en tidl. blokadeaktion af FAU i Berlin
Fra en tidl. blokadeaktion af FAU i Berlin

I de seneste måneder sørgede arbejds-kampe i forskellige europæiske lande for forsideomtale i medierne. Ansatte fra online-takeaway-service firmaer som Deliveroo og Foodora havde med succes tilkæmpet sig en forbedring af deres arbejdsbetingelser.

Nu har basisfagforeninger fra forskellige lande taget initiativ til en international solidaritetskampagne for at koordinere disse kampe. I Tyskland deltog fagforeningerne Freie Arbeiter Union - FAU og Industrial Workers of the World - IWW." ( Dagbladet ’Neues Deutschland’, d. 6. januar 2017)