”Vi må forblive farlige og konfrontatoriske”

Interview med en aktivist som er del af det systemkritiske venstreradikale miljø og som syg er fanget i job-center systemet.

  • Omdrejningspunktet for interviewet er en kritik af Enhedslistens fravalg af beskæftigelses - og integrationsborgmesterposten efter kommunalvalget i København i nov. 2017.

 

” I mange af de fattiggjorte miljøer herskede der et håb, om at der ville
ske virkelige forandringer indenfor forvaltningen, hvis Enhedslisten fik beskæftigelses- og integrationsborgmesterposten. Så aktivistgrupper
lagde store kræfter i mobiliseringskampagnen ”De stemmeløse kommer”
og stillede op som stemmefiskere til arrangementer omkring Enhedslistens beskæftigelsespolitik ...” 
 

 

Interview

med ”Crip Cat" der opfatter sig som en del af de sociale modstandsbevægelser, men ikke udtaler sig på vegne af dem.

 

  • autonom infoservice: Kunne du ikke ganske kort beskrive dine egne erfaringer med jobcenter systemet? 

”Crip Cat": Jeg har ikke lyst til at være for konkret omkring min egen person eller sag, da det flere gange før er set, at aktivisme er blevet brugt til at undergrave syge og handicappedes sager, som en slags kriminalisering ad omveje.                                                Jobcenterlivet er på alle måder en temmelig trøstesløs affære. Det er præget af fattigdom og udsigtsløshed. Ens skæbne er lagt i jobcenterets hænder og enhver selvbestemmelse er reduceret.

- Det er svært planlægge både den nærmeste fremtid og længere ud i tiden, da det er op til jobcentrene hvilke initiativer, der skal iværksættes. Det er for så vidt lige-gyldigt om disse har nogle positive effekter, det vigtigste er, at de for systemet kan bruges til at forhale afgørelser, der kan føre til flere sociale rettigheder.        København er som bekendt den kommune, der tildeler færrest fleksjobs og førtids- pensioner, så mange ender i endeløse ressourceforløb eller fastholdes på kontant-hjælp.

____________________________________

”Enhedslisten ville fra posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester have haft magten til at ændre på de overordnede linier. At kunne lægge pres på allierede frem for deciderede fjender ville derfor lette vores kamp betydeligt”

  • autonom infoservice: Der er udbredt skuffelse over, at Enhedslisten efter kommunalvalget d. 21. november meldte ud, at deres spidskandidat (Ninna Hedeager Olsen) vil beholde posten som teknik- og miljøborg-mester. En post som Morten Kabell fra Enhedslisten har haft siden 2013. Skuffede og vrede er især dem, som til dagligt bliver chikaneret af job-centrene. Hvad var din umiddelbare holdning til Enhedslistens valg af borgmesterpost?

”Crip Cat": Jeg var forsigtig optimistisk før valget. Da jeg selv er kritisk overfor parlamentarismen, har jeg det som udgangspunkt ambivalent med at bruge den som platform for kamp.      Situationen omkring jobcenterene er imidlertid bundet op på bureaukrati, embedsmænd og forvaltning, ting der er utroligt omfattede at bekæmpe udelukkende gennem udefrakommende aktivisme og ofte foregår på et mindre synligt niveau. 

Det er igennem den driftsmæssige styring, undertrykkelsen foregår og det vil blive rigtig krævende at opnå omfattende ændringer af beskæftigelsessystemet fra vores position, med de midler som er tilgængelige for os. Som det er nu, er vores kamp en kamp bid for bid.            Enhedslisten ville fra posten som beskæftigelses- og integrationsborg-mester have haft magten til at ændre på de overordnede linier. At kunne lægge pres på allierede frem for deciderede fjender ville derfor lette vores kamp betydeligt.

I mange af de fattiggjorte miljøer herskede der et håb, om at der ville ske virkelige forandringer indenfor forvaltningen, hvis Enhedslisten fik beskæftigelses- og inte-grationsborgmesterposten. I en grad så aktivistgrupper lagde store kræfter i stemme-mobiliseringskampagnen ”De stemmeløse kommer”  og stillede op som stemme-fiskere til arrangementer omkring Enhedslistens beskæftigelsespolitik.

Frankrigsgade på Amager
Frankrigsgade på Amager

- Disse forhåbninger blev stærkt opmuntret fra Enhedslistens side under kampen mod Anna Mee Allerslev, da spidskandidaten Ninna Hedeager Olsen erklærede, at kun fra borgmesterposten kunne der ske virkelige forandringer.

________________________________________________

”For mig at se kunne Enhedslisten have understøttet bevægelsernes kamp, men valgte i stedet prestigen”

- Samtidig forsikrede Enhedslisten gang på gang, at de var de syge og fattig-gjortes stærkeste forkæmpere og havde jobcenterkritiske budskaber på deres valgplakater.                                        Jeg er helt enig med bevægelserne i, at de er blevet udnyttet som stemmekvæg. For mig at se kunne Enhedslisten have understøttet bevægelsernes kamp, men valgte i stedet prestigen. 

- Hvis man skal forholde sig lidt satirisk til deres slogan, ”Et København for de mange” kunne man sige, at de er blevet et parti, der som alle andre lefler for de stemmerige arbejdende klasser og udnytter minoriteter og fattiges kamp til at score billige point.    

  • autonom infoservice: I starten forsøgte en del af Enhedslistens medlemmer at affærdige de heftige protester og skuffelser, som kom til udtryk på de sociale medier ved at negligere vigtigheden af beskæftigel-ses- og integrationsområdet. Senere blev fremtoningen i debatten noget anderledes: Nu forsøgte de ledende i Enhedslisten at reducere det hele til en ”kommunikationsfejl” (som der undskyldes for). Samtidigt med at der luftes urealistiske forventninger om, hvad en teknik- og miljøborg-mester i den kommende tid vil kunne udrette til gavn for dem, der er kommet i klemme i systemet... Du har selv aktivt og kritisk deltaget i debatten på de sociale medier. Hvilke indtryk har du selv fået i løbet af denne debat? 

”Crip Cat": Deres argumentation omkring valget af Teknik- og miljøborgmesterposten understreger det absurde.  Vi skulle åbenbart kunne reddes gennem billige boliger, når situationen er den, at mange føler sig nødsaget til at flytte væk fra kommunen for overhovedet at kunne blive tildelt førtidspension eller fleksjob. Løsningen er ikke, at der opføres slumagtige containerbyer, men at vi kommer væk fra fattiggørende ydelser og ud af systemets mishandling. Desuden argumenterede de for at kunne redde jobs indenfor renholdningsområdet, men disse er i forvejen under pres fra tvungne nyttejobs.

_________________________________________________

”Aktivister i Norddjurs har lykkedes med at bruge partiet som platform for at ændre deres kommunes forvaltning til det væsentligt bedre...”

- En af udmeldingerne gik på, at Enhedslisten ikke ønskede at stå for at forvalte et område, hvor de skulle videreføre undertrykkede praksisser, men i stedet ville kæmpe for at afskaffe jobcenterne helt.                                                                                      De mente desuden ikke, at de ville kunne gøre den store forskel, da deres manøvre-rum for forbedringer var begrænset af lovgivningen og at de kunne ende med bare at stå som administratorer for ting som sanktioneringer og tvangsaktivering uden at have reel indflydelse. Ud over at det er en præcis kopi af Anna Mee Alleslevs argument for egen ansvarsløshed, er det igen usandt. 

- Aktivister i Norddjurs har lykkedes med at bruge partiet som platform for at ændre deres kommunes forvaltning til det væsentligt bedre, med større og hurtigere tilkend-else af førtidspension og fleksjobs, samtidig med at de kæmper for en ændring af jobcentersystemet på et generelt plan.                                                              Omvendt bevisbyrde i forhold til integrationsydelse, dyneløfteri, sanktioneringspolitik osv er jo ligeledes noget, hvor rammerne i vid grad udstikkes forvaltningsmæssigt og derfor områder, hvor der hersker en stor grad af frihed til at forvalte anderledes, uden at komme i konflikt med lovgivningen. Nu forvalter København jo så stramt, at det på en række områder er i strid med loven. Så kan det modsatte jo også lade sig gøre.

______________________

”... vi skulle have misforstået deres budskaber?”

- At de skulle kunne skabe forandringer ved at agere talerør for os fra udvalgsposter er ligeledes nærmest en fornærmelse, der ligger i tråd med de indledende kommentarer om, at vi skulle have misforstået deres budskaber. Hvis der er noget, vores bevægelser er effektive til, er det at skabe opmærksomhed. Det er at klientgøre os og at betragte os som uformående.                                                                          At ville tale for os, når de kunne vælge at medvirke til at skabe de forandringer, som vi kræver, er ren ansvarsforflygtigelse. Kun gennem deres indflydelse på forvalt-ningen kunne de have haft en relevans.                                                               (Forstør ved at klikke på billedet):

- Jeg er naturligvis enig med Enhedslisten i, at det ultimative mål er at afskaffe beskæftigelses- og jobcentersystemet helt og aldeles. Men at være ultimativ i radikale krav uden at gå ind i delkampe virker bizart for et parti, der i sin øvrige politik er præget af reformisme.  På den måde kommer de mere radikale udmeldinger til at fremstå som revolutionær staffage og en renselsesmanøvre.

- En anden udmelding gik på at partiet kunne blive svækket ved at kaste sig ind i så udskældt et område. Dette ser jeg som et udtryk for et parti, der eksisterer for partiets styrkelse, ikke for at styrke eller understøtte sociale kampe.  

  • autonom infoservice: Nu har Enhedslisten haft en helt oplagt mulighed for at forlade deres parlamentariske fiksering og samordne den med en social modstandsbevægelses krav. Dette har de så fravalgt i praksis. Istedet har Venstres hardliner Cecilia Lonning-Skovgaard overtaget beskæftigelses- og integrationsborgmesterposten. Dette bliver med al sandsynlighed et generalangreb på kontanthjælpsmodtagere som sådan og går særlig ud over de mange fattige migranter. De vil blive ramt af massive racistisk bestemte sanktioner... Hvad tror du, sådan et scenarie kommer til at betyde politisk? 

”Crip Cat": Jeg synes, at det er svært at sige noget konkret til. Måske fordi situationen allerede er så desperat, at det er svært at have fantasi til at forestille sig, hvordan det kan blive meget værre. Anna Mee Allerslev erklærede også med sin embeds-førelse krig mod arbejdsløse og syge.                                          - Hun stod for praktiktvang for flygtninge og sociale regulerings-projekter for migranter . Dette medførte som bekendt landets mest restriktive for-tolkning af tildelingen af førtidspensioner allerede inden førtidspensionsreformen var stemt igennem og gennemførelsen af den brutaliserede forvaltning, som vi lever med nu.

- Ingen tvivl om at Cecilia Lonning-Skovgaard vil forsøge at bekrige os på alle tænkelige måder. Det er absolut ikke en ønskværdig situation at skulle kæmpe mod forværringer i stedet for for forbedringer. Jeg er særligt bekymret for, om bestyrel-serne i de fattige boligområder får held til at fratage migranter i systemet de rettigheder, som andre underlagt jobcentersystemet trods alt har. Trods det, må vi søge at undgå en situation, hvor vi udelukkede handler defensivt.

__________________________________________

”Vi kan ikke læne os op af halve løfter fra mere eller mindre velvillige politikere og regne med at blive frelst” 

- Men siden rækken af reformer blev gennemført, er nye sociale modstands-bevægelser spiret frem. En massiv vrede er vakt, ikke mindst båret frem af konflikten med Allerslev og den massive kritik af Enhedslisten. Vi har vist, at vi kan vælte en borgmester og at kampen nytter.                                                                                  Men det kræver, at vi fortsætter. Vi kan ikke læne os op af halve løfter fra mere eller mindre velvillige politikere og regne med at blive frelst. Vi må presse både dem, der påstår at være på vores side og vores erklærede fjender. Vi må forblive farlige og konfrontatoriske. 

Samtidig må vi bryde isolationen. Som det er nu, er syge i systemet ofte alene i jobcenterforløb uden kontakt til andre ramte, eller til andre grupper indenfor samme system. Beskæftigelsessystemet er opdelt i utallige adskilte nicher som syge, raske, flygtninge, racialiser-ede i fattige boligområder, ressour-ceforløb, kontanthjælp, alder osv.      - For at ingen skal efterlades forsvarsløse, kræver det, at vi erfaringsudveksler og finder ud af, hvordan alle de særlige situationer kan forenes i en fælles kamp med repekt for vores forskellige vilkår. 

___________________________________________

”Jeg håber desuden, at vi kan skabe kampfællesskaber med andre sociale kampe”

- Jeg håber desuden, at vi kan skabe kampfællesskaber med andre sociale kampe. Kampen mod hele beskæftigelsesområdet er præget af utrolig mange skærings-punkter med centrale områder indenfor bla feminisme og antiracisme. Den berør opholdstilladelse, flygtningepolitik, hetz mod migranter, retten til selvbestemmelse over egen krop og spørgsmålet om selv at kunne vælge familie og kærligheds-mæssige relationer.  

Jeg tror, at Enhedslistens forræderi har været en vigtig lektie, som kan rykke på de sociale bevægelsers forhold til partiet og parlamentarismen. I alt for lang tid har der eksisteret et tabu omkring at rejse kritik af Enhedslisten offentligt. Det har de sociale modstandsbevægelser i den grad brudt.                                                              Allerede nu kan jeg se, at det har afsmittende effekter. Foreningen ”Asylret” har udsendt en kritik af partiets i stigende grad racistiske og nationalistiske linie.

Jeg håber, at den tendens vil brede sig og understrege vigtigheden af at føre system-uafhængig kamp. Samtidig må de, der fortsat vælger at samarbejde med Enhedslisten, nøje overveje hvad der er på spil, når et parti ønsker at forbinde sig med dem og hvem det i virkeligheden gavner.

  • autonom infoservice: Tusind tak for interviewet ! 

Relaterede links

  • Debatter på facebook

* Jacob Lindblom's facebookside > "Jeg kan sagtens forstå, at nogle reformramte er frustrerede på ..." 
* Debat mellem Ulrik Kohl fra Enhedslistens borgerrepræsentation på Københavns Rådhus og en fra autonom infoservice her på facebook  
* Enhedslisten København på facebook , scroll ned til debatten om borgmester-posten under dette billede >>  

 NINNA HEDEAGER OLSEN - NY TEKNIK OG MILJØBORGMESTER
NINNA HEDEAGER OLSEN - NY TEKNIK OG MILJØBORGMESTER

Kommentar schreiben

Kommentare: 0