Åbent brev til Enhedslisten fra Foreningen Demos

"Racismen er del af den officielle politiske orden"
"Racismen er del af den officielle politiske orden"

Enhedslistens bidrag til debatten om retten til at brænde koranen og andre hellige bøger og skrifter tegner et billede af en venstreopposition i afmagt. 
- Hvorfor foreslår Enhedslisten ikke at bruge racismeparagraffen  som løsning på den aktuelle korankonflikt? ...

 • Åbent brev til Folketingsgruppen i Enhedslisten
  fra Foreningen Demos, den 2. september 2023 

Jeres forsvar for koranafbrændinger handler om ytringsfrihed og muslimske landes diktatoriske regimer, men I brillerer med en manglende magt- og samfunds-analyse.
Vi taler ikke om ytringsfrihed – vi taler om magthaveres adgang til at legitimere udgrænsning af uønskede grupper af samfundet. Regeringens bebudede sanktioner mod koranafbrænding forklares med Danmarks sikkerhed og erhvervsinteresser og ikke muslimernes følelse af, at deres tro bliver forhånet og trådt under fode. Muslimerne er i denne debat usynliggjorte og udgrænsede. Og det bidrager I til.

Der er ikke tale om ”religionskritik”, men højreekstreme eurocentriske gruppers taktik. De skaber modsætninger, der skal føre frem til det de kalder ”remigration”. Det nærer grobunden for en politik, der taler om ”deportation og lejrtænkning”. Det er racisme. Det er statsunderstøttet racisme vendt mod – i denne sag – muslimer.
Den ubegrænsede ytringsfriheds for-talere ser bort fra at samfundets magt-forhold har relevans for ytringsfrihedens anvendelse. Friheden til ytringer er i udgangspunktet tilkæmpet for at tale magthaverne midt imod. Og ikke et middel til at forhåne de magtesløse – forhåne minoriteter. 
Det har Folketingsgruppen i Enhedslisten øjensynligt ikke øje for. 
De er fanget i det parlamentariske spil, hvor de nu tilslutter sig reaktionære kræfters magtarrogance. Koranafbrænding er spydspidsen i det danske og nordiske ekstrem-istiske højres politik og taktik, der læner sig op ad den nyfascistiske identitære politik, der er udbredt i Europa blandt de højreekstreme partier og grupperinger.
Den identitære ideologi hviler på snæver nationalisme, etnicitet identitet og europæ-isering. Den vil betyde ophævelse af menneskeretslig beskyttelse af minoriteter og ikke-vestlige grupper indenfor Europas grænser.

I forlængelse af debatten om koranafbrænding og ubegrænset ytringsfrihed har flere gjort opmærksom på, at den – ubegrænsede ytringsfrihed – ikke findes. Lovgivningen er fuld af bestemmelser, der kan indskrænke vores ytringsfrihed, som Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet allerede har udtalt i debatten.
Der er regler om offentligt ansattes tavshedspligt, forbud mod billigelse af terror, grænser for imamers forkyndelse, der er maskeforbud ved demon-strationer og forbud mod majestætsfornærmelse”. (Politiken, 1.8. 2023).

Én af de paragraffer, der giver begrænsning, er racismeparagraffen, som Enhedslisten tilbage i 2003 ønskede at afskaffe. Det lykkedes ikke, da et stort antal af Enhedslistens medlemmer gik imod.

 • Hvorfor foreslår Enhedslisten ikke at bruge racismeparagraffen som løsning på den aktuelle korankonflikt? Uden blasfemi-lov.

I Demos står vi helt uforstående overfor den politik, der øjensynligt dominerer hos Enhedslistens ledende folk.
Vi er vel fælles om at arbejde for lighed og frihed – men samtidig beskyttelse af de svageste grupper i vores samfund.
Vi anser flygtninge og mennesker med ”ikke vestlig oprindelse” som en meget svagt stillet gruppe i dagens Danmark.Det er dem, der ville kunne beskyttes af racismeparagraffen – hvis og når den blev anvendt.
Deres etniske oprindelse er generelt under et stærkt pres efter 20 år ”krig mod terror”, hvor de som gruppe blev syndebukke for voldsaktioner og krigshandlinger i USA og i de øvrige vestlige lande.

Vi ønsker at I ville rette blikket mod racismeparagraffens § 266 b,
stk. 1 og stk. 2 og vil være opmærksomme på teksten om beskyttelse
af grupper af personer.

Stk.1. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre
kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en
gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af
sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro eller
sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes seksuelle
orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika,
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

stk. 2. hvor der gøres opmærksom at propaganda er en skærpende omstændighed.
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Og det er vel det vi taler om i denne sag. 
Samt at Enhedslisten ville rette blikket mod statsmagtens rolle i forhold til de højreekstreme kræfters mulighed for at propagandere og chikanere med politiets hjælp.
Paludans politiske aktivitet har opnået en om-fattende og meget bekostelig beskyttelse fra bl.a. Københavns politi. (1)
Dette signalerer ganske tydeligt statsmagtens ’officielle’ accept og facilitering af sådanne racistiske handlinger.
Enhedslistens ledelse imødegår kritikken af deres ”accept” af koranafbrænding fra en del af medlemmerne og henvendelser fra pressen og her lyder det, at vi ikke vil: “ændre vores lovgivning, fordi nogle despotiske regimer – der ikke selv har den fjerneste respekt for selv de mest basale menneskerettigheder – truer erhvervslivets eksportinteresser”. (Mai Villadsen i Politiken den 31.7. 23).
Vi er enige i, at vi ikke skal lade politikken styre af kapitalinteresser. Men debatten her handler ikke om kapitalinteresser. Den handler om, at den yderste højrefløj udnytter konflikten maksimalt for at puste fornyet liv i den antimuslimske dagsorden.
Vi mener at Enhedslisten fejler. 
I dette spørgsmål skal vi have det politiske mod til – i en tid hvor racismen er en del af den officielle politiske orden – at tale magten midt imod og hævde, at vi ikke i Danmark vil forhåne den enkelte eller grupper, der tilhører en minoritet.  

Enhedslistens aktuelle standpunkt udviser manglende solidaritet med vores muslimske medborgere. Det er dem, der bliver ramt af tilsviningen af deres tro og den nedværdigende debat. De er vores venner, vores naboer, vores kollegaer, vores børns pædagoger, vores forældres plejere. Det er lagerarbejderne og chaufførerne, der sørger for vores forsyninger. Det er rengøringsassistenterne, som holder arbejdspladserne rene. De er en vigtig del af vores samfund. Det er dem Enhedslisten skulle bruge ytringsfriheden for – give dem en stemme.
- DEMOS, den 2. september 2023

 1. Politiet har i flere sammenhænge nøje udvalgt pladser for den antimuslimske propaganda. Statsmagten har understøttet chikane
  af grupper p.gr. af hudfarve – og undladt at opfylde deres rolle ved
  politiske gadeaktiviteter – sørge for at opretholde ro og orden.
  Det være sig ved andre organisationers demonstrationer (Palæstina,
  4. Maj og Krystalnats-demonstrationer), samt uhensigtsmæssig over-
  flytning til beboelseskvarterer – med hovedsageligt borgere, der har mellemøstlig etnicitet. (I disse sager er der klaget til myndighederne
  – uden ændring).

Relateret

Justitsministeriet, d. 25. august 2023

”Efter straffelovens § 110 e straffes den, der offentligt forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag, med bøde eller fængsel indtil 2 år. (...)

Det foreslås, at der i straffelovens § 110 e indsættes et nyt stk. 2, hvorefter den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som en sådan, straffes på samme måde som i § 110 e stk.1”

 • Enhedslisten er imod regeringens forsøg på at forbyde koranafbrændinger foran ambassader.

”Sagen griber ind i fundamentale friheds-rettigheder, som lande med ringe grad af menneskerettigheder ikke skal bestemme”

 • Mai Villadsen forhenværende politisk ordfører for Enhedslisten, skriver på twitter, d. 31. juli 2023:

“ Lad mig slå det helt fast. Vi skal naturligvis ikke indskrænke ytringsfriheden. Derfor er Enhedslisten imod regeringens nye ambitioner i den retning. Paludan og hans ligesindede, som fladpandet opildner til konflikt og racisme skal mødes med skarp kritik. Og jeg kan ikke fordømme bogafbrændinger nok.

Alle former for hetz imod muslimer og minoriteter skal modgås med modstand og benhård kritik. Men vi skal ikke ændre vores lovgivning, fordi nogle despotiske regimer - der ikke selv har den fjerneste respekt for selv de mest basale menneske-rettigheder - truer erhvervslivets eksportinteresser.

Det skal eksempelvis også være muligt at fremvise et tibetansk flag til en demon-stration selvom det krænker det kinesiske regime eller den kinesiske præsident. Tåbelige og splittende ytringer skal bekæmpes med argumenter og solidaritet. Ikke med lovgivning, der indskrænker ytringsfriheden. Jeg er dybt bekymret for, hvilken glidebane det kan føre til ".

Vores holdning

Principielt forholder vi os skeptisk overfor statslige paragraffer, der foregiver at beskytte etniske grupper og queerpersoner. Venstrefløjen bør i stedet satse på selvorganisering, basisorienteret modstand og på sigt en radikal bevidsthedsændring i den brede offentlighed.
Racismeparagraffen er velkomne retningslinjer, der i juridisk forstand kan
afklare hændelsesforløb og i bedste fald føre til sanktioner mod gernings-personer. Som regel bliver det dog i første omgang overladt til politiets håndhævelse og ageren.
I modsætning til racismeparagraffen vil den nu vedtagne lov mod koran-afbrændning kunne anvendes som gummiparagraf for at indskrænke oppositionelle aktiviteter af enhver art, der sætter spørgsmål ved den
herskende moralopfattelse, kritik af teokratiske regimer, etc.
- folk fra autonom infoservice -