EUs politiske jerngreb på Ukraine

Det russiske militærs overfald har forceret Ukraines tilknytning til EU. 
Ukraines forskellige regeringer er i årenes løb blevet præsenteret for to optioner: At underlægge sig EUs  markedsøkonomiske diktat eller forblive under den russiske oligarkiske kapitalismes domæne.

  • ”EUs associeringsaftale med Ukraine er på en vis måde udtryk for en kolonial holdning” - kommentar af en vestlig diplomat i Kiev

Forkvinden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen lykønsker
Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i forbindelse med, at landet
den 23. juni 2022 fik tildelt status som medlemskandidat til EU:

  • Zelenskyj-regeringen underordner sig EUs arbejdsmarkedskrav

Den 23. juni 2022 fik Ukraine status som medlemskandidat til EU. Det var først og fremmest Polen, der pressede på for en hurtig integrationsproces af nabolandet Ukraine. Et lukrativt perspektiv med udsigt til nye muligheder for udlicitering af produktionsgrene til billige og ekstremt deregulerede arbejdsforhold, engang efter krigens afslutning.
Et par uger tidligere underskrev præsident Volodymyr Zelenskyj en lov, som tillader små og mellemstore virksomheder med indtil 250 ansatte at dispensere fra hidtidige faglige rettigheder. Dette omfatter omkring 70 procent af landets lønarbejdere.  

  • 12-timers arbejdsdag og fyringer uden begrundelser

Fremover er det således udelukkende arbejdsgiverne, som bestemmer arbejdskontrakternes udformning i små og mellemstore virksomheder.
Med ophævelsen af den nuværende krigsbetingede undtagelsestilstand skal de tidligere gældende arbejdsretslige vilkår angiveligt blive genoprettet. Om Zelenskyjs parti ”Tjener af folket” (Sluha Narodu) vil omsætte det i prakis, hersker der udbredt tvivl om indenfor landets faglige kredse.
Denne tvivl bliver bekræftet af en udtalelse af Hanna Lichman, som er parlamentsmedlem fra Zelenskyjs parti: ”Den ekstreme overregulering af beskæftigelsesforholdene står i modsætning til markedets principper om selvregulering og den moderne personalepolitik”.  

Ifølge medieplatformen ’Open Democracy’ er der derudover planlagt en abejdsmarkeds-lov med en 12-timers arbejdsdag, samtidigt med at arbejdsgiverne får tilladelse til at fyre deres ansatte uden begrundelse. (’Open Democracy’, d. 25. august 2022: ”Ukraines anti-worker law comes into effect” )

Faglig protestdemo i Kiev, d. 2. marts 2022
Faglig protestdemo i Kiev, d. 2. marts 2022

Forhistorien

I maj 2009 fandt topmødet for “Østligt partnerskab” sted i Tjekkiets hovedstad Prag. Det skete på baggrund af vedvarende problemer med russiske gasleverancer til nogle Østlande.
Her plæderede Polens regering for en hurtig tilknytning af Ukraine til EU. Ønsket om at løsne nabolandet fra russisk indflydelse har domineret Polens politik siden sammen- bruddet af Sovjetunionen. Derimod forholdt Frankrig og Tyskland sig af geopolitiske grunde mere tilbageholdende.

  • Ukraine mellem vestligt markedspolitisk diktat og russisk oligarki-kapitalisme

Ukraines regering under ledelse af Viktor Janukovitj (2010 – 2014) bakkede i første omgang op om dannelsen af et “Østligt partnerskab” med det formål at udligne afhængigheden af Rusland uden at bryde med de traditionelle tætte relationer til nabo- landet.
Rusland modsatte sig utvetydigt dette forehavende og tvang i slutningen af 2013 Ukraine til at nægte at undertegne denne overenskomst mellem østeuropæiske lande og EU. I stedet tilbød Vladimir Putins regering Ukraine en toldunion med ’Den Eurasiske Økonomiske Union’.
Disse to integrationsmodeller baserer på modsatrettede grundlag med forskellige normer og er indbyrdes uforenlige: Kapitalistisk konkurrence og markedsøkonomi på den ene side og en statslig institutionaliseret oligarkisk kapitalisme på den anden side..
For Ukraine, som geopolitisk er placeret mellem EU og russisk dominerede Eurasiske Økonomiske Union, blev det svært at opretholde selvstændig politisk balance.

Maidan-pladsen efter præsident Viktor Janukovitj var blevet afsat, d. 26. februar 2014
Maidan-pladsen efter præsident Viktor Janukovitj var blevet afsat, d. 26. februar 2014

Moskvas ultimatum og den folkelige Majdan-opstand mod Janukovitj-regeringen i februar 2014 *, resulterede i at Ukraine orienterede
sig mod den vestlige udgave af kapitalismen.
__________________________
* se autonom infoservice, marts 2014:
Reportage fra Ukraine: Nationalistisk præget oprør mod et korrupt regime

  - Østrigske venstrefløjsaktivister
    beretter fra Ukraine

  • EU-kontraktens afvikling
    af Ukraines økonomiske suverænitet

Den 1. september 2017 trådte associeringsaftalen mellem Ukraine og EU i kraft. Ledsaget af et hjælpeprogram på omkring 11 milliarder euro (ca. 82,7 milliarder kroner) for perioden op til 2020.
Selve aftalen er på ialt 2135 sider. Udover velkendte floskler om fred, bæredygtig udvikling og ”interkulturel dialog” handler de konkret bestemmelser  først og fremmest om en  ”uddybende og omfattende frihandelszone” efter EUs told – og handelsoverenskomst (Gatt) fra 1994.
Med den klassiske neoliberale fremgangsmåde forpligter talrige bestemmelser Ukraine til at fjerne de fleste eksisterende forhindringer (= lønarbejdernes tilkæmpede faglige rettigheder) til fordel for det frie markeds konkurrence.  

  • De alt afgørende konkrete krav står ifølge ’Open Democracy’ dog et andet sted i aftalen:

For at udvikle de handelsmæssige relationer ”der baserer på den frie markedsøkonomis grundlag”  (Artikel 3), er Ukraine ”bestræbt på at tilpasse politiken i overensstemmelse med det vejledende princip om makroøkonomisk stabilitet, et solidt offentligt budget og en vedvarende finanspolitik, som kommer til at harmonisere med EUs politik” (Artikel 343). Med andre ord den eneste tilladte option er en konsekvent erhvervsvenlig sparepolitik.

Ukraine vil foretage ”de administrative og institutionelle reformer, som er nødvendige for at realisere aftalen og skabe det dertil nødvendige administrative forvaltningssystem” (Artikel 56). Dette indebærer såvel normering af dybfrysningsmetoder for grøntsager til privatisering af hidtidige offentlige institutioner samt fri kapitalcirkulation, m.v.
På denne måde dikterer EUs Bruxelles-funktionærer deres ”partner” den fremtidige juridisk-økonomiske ramme for Ukraine.

  • ”Lobbyvirksomhed” fastskrives i aftalen

Dertil kommer en legalisering af ”lobbyisme”: Partnerne er således enige om, at

” ... det er nødvendigt rettidigt og regelmæssigt at søge konsultation hos erhvervslivets repræsentanter ift. forslag, told- og erhvervsretslige
bestemmelser og procedurer”
(Artikel 77b)

Andre afsnit af aftalen lyder endnu mere agressivt:

”Ukraine omsætter skridtvis den eksisterende standard for de europæiske
normer. I takt med dette reviderer Ukraine nationale standarder, der er i modsætning hertil. Inklusiv den før 1992 vedtagne bestemmelse om mellemstatslige handelsrelationer ” (Artikel 56-58)

Aftalens bestemmelser sigter med al tydelighed på at omforme hele Ukraines lovgivning, skønt der på dette tidspunkt endnu ikke var et EU-kandidatur på dagsordenen i Ukraine.
De sociale omkostninger af associeringsaftalen med EU taler et tydeligt sprog og har til formål, at Ukraine afgiver sin økonomiske suverænitet. Således udtalte en vestlig diplomat i Kiev, at ”EUs associeringsaftale med Ukraine på en vis måde er udtryk for en kolonial holdning”.
Om og hvordan dette bliver realitet er ikke mindst afhængig af den faglige og social-politiske modstand i befolkningen efter afslutningen af krigen.  

Tiden vil vise, om et forandret styrkeforhold formår at forhindre såvel EUs som Ruslands afvikling af landets suverenitæt og udforme Ukraines selvstændighed, hinsides umyndiggørelse og social udbytning.

(folk fra autonom infoservice. Anvendt kilde: Le Monde diplomatique, oktober 2022, mdl. tysk printudgave)

_____

Relateret 
autonom infoservice

Møde med 
* en aktivist fra ’Queer Lab’ i Lviv
* aktivister fra det anarkistiske ’Operation Solidarity’  
* en faglig aktivist fra organisationen ”Sotsіalnyi Rukh” (Den Sociale Bevægelse)